Ontwikkeling boerenerf Maliskampsestraat

Donderdag 11 juni 2020

De gemeente s-Hertogenbosch wil de wijk Maliskamp informeren over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Maliskampsestraat 53’ dat vanaf maandag 8 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het voornemen om aan de Maliskampsestraat 53 een voormalig agrarisch bedrijf te herontwikkelen tot een eigentijds boerenerf bestaande uit vier vrijstaande woningen. Naast woningbouwontwikkeling wordt er ook natuur aangelegd. Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet past in het geldende bestemmingsplan, is een ruimtelijke procedure (herziening bestemmingsplan) nodig. In verband met het coronavirus wordt er geen informatieavond georganiseerd. In plaats daarvan wordt er een inspraakprocedure gehouden en ontvangt u bijgevoegd een uitgebreide samenvatting van het plan.

Reageren op dit plan?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op het voorontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer: 10020837
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar de URL: https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/scB06.aspx.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw G. Schalken, tel. (073) 615 58 57. In verband met het coronavirus heeft het de voorkeur zienswijzen schriftelijk in te dienen. Mondelinge zienswijzen kunnen op dit moment enkel telefonisch plaatsvinden.

Waar zijn de stukken te vinden?

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage op het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend, u kunt alleen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen, neem dan contact op met ondergetekende (mevrouw G. Schalken, tel. (073) 615 58 57. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.