Plan Eikenburg

Stand van zaken

2017

De herontwikkeling is een feit! 

Alle informatie is terug te vinden op de website van Plan Eikenburg: www.wonenineikenburg.nl

Update september 2017:

Op een enkele woning na zijn inmiddels alle woningen verkocht. 

Alvorens met de daadwerkelijke bouw van de woningen te kunnen beginnen, dienen er echter nog enkele zaken te worden uitgevoerd. 
 
• Week 39:

Start afvoeren overtollig puin (mogelijk reeds eerdere aanvang). Ontkoppelen en afvoeren resterend materieel en materiaal grondwater sanering.

• Week 40-45:

Start bouwrijp maak werkzaamheden. Hierbij wordt er in het plangebied riolering en bouwwegen aangelegd. De aansluitingen van de riolering op de Eikenburglaan staat gepland in het tijdvak week 40-41. Daarbij zal de Eikenburglaan 1 tot mogelijk enkele dagen gestremd zijn voor doorgaand autoverkeer. De aan deze weg gelegen woningen blijven gewoon bereikbaar, ook met de auto. Op welke dagen dit zal zijn is mede weersafhankelijk. 

• Week 45-47

Zodra de bouwrijp maak werkzaamheden voor het grootste deel gereed zijn, zullen in week 45 de Nuts bedrijven beginnen met het aanleggen van de kabels en leidingen in het nuts-tracé. Daar staat nu een doorlooptijd van 3 weken voor. Deze werkzaamheden zullen niet tot nauwelijks verkeershinder geven in de Eikenburglaan. 
  
• Week 48 ev.

Vanaf week 48 aanvang bouw van de woningen, te beginnen bij de woningen aan de noordzijde van het bouwplan.

 

2016

Alle bedrijven hebben het terrein inmiddels verlaten, en er is gebonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Daarover informeert projectontwikkelaar ons via de diverse openbare wijkraadvergaderingen.

2014

De herontwikkeling zal voorzien in verschillende woningtypen. Om echter een beeld te verkrijgen van de behoefte die er vanuit de markt is heeft Hoedemakers een kort onderzoek opgesteld waarmee daar meer zicht op wordt verkregen. 

2013

In 2013 heeft Hoedemakers in de wijkraadvergaderingen van maart en juni inzicht gegeven in haar bedrijf en werkwijze. De wijkraad is erg gecharmeerd van de open en grote informatievoorziening van firma Hoedemakers. Eind 2013 is firma Hoedemakers van plan de bewoners van Maliskamp met een enquete inspraak te laten hebben in de planvorming. 

2012

6 januari 2012 is een oriënterend gesprek tussen de directie van de firma Hoedemakers en een kleine afvaardiging de wijkraad geweest. In dit gesprek werd het volgende duidelijk:
Dat het voornemen er ligt om niet voor 2014/2015 te starten met bebouwing. Dit is conform het ontwerpbestemmingsplan. Intussen wordt er nagedacht over invulling van het terrein met type en soort woningen.

Tot eind 2014 kunnen huurders / krakers blijven zitten. Door de eigenaar zal er meer aandacht zijn voor orde, netheid en lawaai op het terrein. Nieuwe verhuur is alleen mogelijk met einddatum 2014.

De directie van Hoedemakers hecht sterk aan een goede samenspraak met de wijk Maliskamp. Daarom werd toegezegd om in een later stadium in een openbare wijkraadvergadering toelichting te komen geven over invulling van het terrein. Met de huidige stand van zaken in de woningbouw zal dat in 2013 zijn.

2010

In 2010 heeft bouwbedrijf Hoedemakers het terrein aangekocht.

Geschiedenis

Het aannemersbedrijf Van Eijkelenburg heeft in de jaren 50 een stuk grond in de Maliskamp ontwikkelt tot een gebied waarop diverse van zijn bouwactiviteiten plaatsvonden. Er stonden diverse gebouwen en er was een werf voor bewerking van bouwonderdelen. In 1980 vertrok het bedrijf van het terrein en werd het verkocht. Daarna hebben zich tal van bedrijven, op huurbasis, op het terrein gevestigd.

Visie

In de toekomstvisie van de Maliskamp was en is het niet wenselijk een bedrijventerrein op dit gebied te handhaven. Plannen werden gemaakt voor een nieuwe invulling van het gebied. De gemeente was en is voorstander van woningbouw. Daartoe werd een ontwerp bestemmingplan gemaakt dat in de openbare wijkraadvergadering van 8 december 2008 voor inspraak is voorgelegd. Enige omwonenden hebben tegen dit plan tot aan de Hoge Raad geprocedeerd. Met deels succes.