Bestemmingsplan

In het kader van het actualiseren van bestemmingsplannen is een bestemmingsplan voor Maliskamp opgesteld. Dit bestemmingsplan is op 22 september 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Bestemmingsplan

Maliskamp’ vormt de basis voor nieuwe, kleinschalige ontwikkelingen, die qua maat en schaal passen binnen de bebouwingsstructuur van Maliskamp. De gekozen bestemmingsplansystematiek is zowel voor de burgers als de toetsers helder en eenduidig en is gemakkelijk toepasbaar.

Over het bestemmingsplan

Het voorliggende bestemmingsplan 'Maliskamp' betreft in grote lijnen de woonbuurt Maliskamp en het sportpark. Maliskamp is gelegen aan de A59 en omgeven door het buitengebied. De grens van het plangebied wordt gevormd door:

  • de A59 en de Berkenlaan in noordelijke richting;
  • in oostelijke richting door de Dennenlaan en de uiterste bebouwing aan de Dennenlaan en het sportpark;
  • in zuidelijke richting door watergang de Wetering;
  • in westelijke richting door de Maliskampsestraat en de bebouwing ten westen van de Maliskampsestraat.

Begrenzing van het plangebied

Doel van het bestemmingsplan 'Maliskamp' is om een actueel, flexibel en adequaat ruimtelijk ordeningsinstrumentarium te bieden ten behoeve van het beheer en de ontwikkeling van deze wijk en het sportpark.

Naast de beheersfunctie die het nieuwe bestemmingsplan in hoofdzaak vervult, maakt het ook potentiële ontwikkelingen mogelijk:

A. Uitbreiding landgoed Eikenburg

Vanuit historisch perspectief heeft het landgoed Eikenburg voor de ontwikkeling van Maliskamp een belangrijke functie vervuld. Om het landgoed nieuw leven in te blazen heeft de eigenaar het plan opgevat om naast de bestaande woonboerderij de villa die hier vroeger heeft gestaan weer op te bouwen. Deze villa is in de jaren '60 gesloopt. Uitgangspunt bij deze ontwikkeling is dat de villa gebouwd moet worden naar het ontwerp van de voormalige villa en op dezelfde locatie.

Op het landgoed zullen meerdere wooneenheden worden gebouwd. In de nieuw te bouwen villa komen maximaal drie wooneenheden. De bestaande woonboerderij kan worden gesplitst in twee wooneenheden en de bestaande schuur mag ook bewoond gaan worden.

Op de locatie zal een landgoedachtige ontwikkeling tot stand gebracht worden, waarbij de oorspronkelijke padenstructuur via het bos van Maliskamp en gericht op dit landgoed als structuur hersteld zal worden. Het betreft hier dan een openbare route. De tuin kan ingericht worden als boerentuin en het nieuwe pad zal onderdeel vormen van een grotere padenstructuur.

De herbestemming van de Bernadettekerk wordt in dit plan niet meegenomen. Voor dit gebied staat een herbestemming op stapel, dat op dit moment nog niet voldoende is uitgekristalliseerd en daardoor de totstandkoming van een nieuw actueel bestemmingsplan voor Maliskamp onnodig kan vertragen. De herbestemming van dit gebied zal te zijner tijd middels een afzonderlijke planologische procedure mogelijk worden gemaakt.

B. Herontwikkeling Businesspark Maliskamp

De herontwikkeling van Businesspark Maliskamp was aanvankelijk ook in het bestemmingsplan opgenomen. Het was de bedoeling om via een wijzigingsbevoegdheid het bedrijventerrein om te zetten naar een woonomgeving/woningbouw. De Raad van State heeft echter het vaststellingsbesluit op dit onderdeel (de wijzigingsbevoegdheid op het Businesspark) vernietigd en daarom is de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan gehaald.

Lijst met beschikbare stukken

De stukken worden beschikbaar gesteld in PDF-bestandsformaat

Toelichting

Regels

Verbeeldingen

Verbeelding 1 van 2

Verbeelding 2 van 2

Bijlagen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Maliskamp

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan Maliskamp

Raadsvoorstel en raadsbesluit van 22 september 2009

Nota zienswijzen "Maliskamp"

Lijst van wijzigingen bestemmingsplan "Maliskamp"

Uitspraak Raad van State d.d. 2 maart 2011

Bekijk voor de actuele informatie de website van Gemeente s'-Hertogenbosch