Geen uitbreiding Basisschool De Masten

Zondag 10 april 2022

UPDATE: de Bossche politiek stelt additionele vragen aan het College B en W (DTV Nieuws 10 mei 2022)

UPDATE: naar aanleiding van het besluit van B en W (zie onderstaand bericht) heeft De Masten op 7 april gereageerd.

Zie ook DTV Nieuws van 14 april 2022 en BD van 13 april 2022 (Premium content).

Geachte College en raadsleden van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

Op 29 maart 2022 heeft het College gereageerd op politieke vragen van Rosmalens Belang en de brief vanuit de ouderwerkgroep rondom het ruimtegebrek op Meerlaer mede ondertekend door de directie van Meerlaer en de wijkraad Maliskamp. Volgens het College is er geen ruimtegebrek op basisschool de Masten. Wij zijn geschrokken van deze stellingname.

De gemeente heeft op 14 mei 2020 schriftelijk aangegeven dat op basis van de telgegevens van 1 oktober 2019 de school een uitbreidingsbehoefte heeft van 100 m2 BVO (20 leerlingen).

Ook schreef de gemeente op 6 juli 2020 dat de school gerealiseerd is voor 130 leerlingen en haar maximale capaciteit heeft bereikt.

Inmiddels zijn er 152 leerlingen op de Masten. Het heeft ons dan ook verbaasd dat het College nu simpelweg stelt dat er geen ruimtegebrek zou zijn.

Verder stelt het College dat prognoses uit 2020 een stabiel aantal leerlingen in de wijk Maliskamp voorzien en dat deze de beschikbare capaciteit niet overschrijdt. Dit is feitelijk onjuist. De leerlingenprognose basisonderwijs van de gemeente uit 2020 is als volgt voor de Masten:

Bron: Leerlingenprognose basisonderwijs 2020 Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Hierin is duidelijk terug te zien dat het aantal leerlingen stevig oploopt, dat het ruimtegebrek structureel is en ernstig oploopt de komende jaren. Het door de gemeente geschetste scenario van leegstand binnen 10 jaar kunnen wij niet plaatsen. Zeker niet gezien het feit dat recente geboortecijfers wijzen op een nog grotere instroom dan voorzien. Dit levert ook de nodige problemen op binnen de kinderopvang van Meerlaer. Ook hier kunnen we onvoldoende plaats bieden aan jonge kinderen (0-4) binnen de wijk.

Tot slot verwijst het College naar afspraken met schoolbesturen in het kader van het onderwijshuisvestingsplan. In de gemeente ’s-Hertogenbosch is er in 2018 echter helemaal geen integraal huisvestingsplan voor het onderwijs vastgesteld door de gemeenteraad. Wij kunnen deze verwijzing daarom niet plaatsen.

Wij hopen hiermee recht te hebben gezet dat er geen ruimtegebrek zou zijn. De ontkennende reactie doet ook op geen enkele wijze recht aan de problematiek die gevoeld wordt door schoolteam, ouders en kinderen. Dat is waarom we politieke partijen de gelegenheid hebben gegeven om zelf op de school te komen kijken.

Wij vertrouwen erop dat het College openstaat voor heroverweging van haar standpunt en samen met ons tot een oplossing wil komen. Wij hebben er begrip voor dat een gemeente rekening heeft te houden met investeringen met maatschappelijk geld die daarmee gemoeid gaan. Maar zoals ook aangegeven in de eerdere brief vanuit de ouderwerkgroep, staan wij open voor diverse kostenefficiënte en duurzame oplossingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan flexibele huisvestingsoplossingen die op een later moment ook ingezet kunnen worden op andere plekken in de gemeente waar zich een leerlingenpiek voordoet.
Graag nodigen we jullie uit voor een bezoek aan ons kindcentrum waarop we constructief met elkaar kunnen kijken naar huisvestingsoplossingen. Zodat we een school voor de wijk kunnen blijven!

Hartelijke groet mede namens,

Werkgroep ‘(toekomstige) ouders: ruimtegebrek De Masten’: Jessica Lourenssen, Laura van den Donk, Manon Muylwijk, Iris Kollenburg, Laurette Rutjes-Sijben, Marlijn van den Berg, Eefke van de Sande

Maarten van Os – ‘Wijkraad Maliskamp’ Stichting Signum

Anita van Heusden IKC directeur

=============================================================

'Geen ruimtetekort' en daarom geen uitbreiding voor basisschool De Masten in Maliskamp

De gemeente ’s-Hertogenbosch ziet er niets in om het gebouw van basisschool De Masten in Maliskamp uit te breiden. Het is te duur en het is ook niet nodig omdat er genoeg ruimte is.

Dat zegt het college van B en W als antwoord op politieke vragen die waren gesteld. Volgens de wijkraad, de school en ouders barst de school uit zijn voegen en wordt het alleen nog maar drukker door de nieuwe woningen die er in de omgeving gaan komen.

'Geen ruimtetekort'
Het college van B en W stelt dat er helemaal geen sprake is van ruimtetekort op de school. Er is daarbij gekeken naar het aantal leerlingen dat oktober vorig jaar stond ingeschreven. Ook als je de verjonging van de wijk meeneemt, levert dat de komende jaren geen problemen op voor de capaciteit, aldus B en W. Volgens het college kan er altijd worden uitgeweken naar omliggende schoolgebouwen die binnen een straal van 2 kilometer liggen. Dat zijn de Troubadour en het Sparrenbos. Dat heeft niet de voorkeur van de ouders, de school en de kinderen.

Het college zegt dat ze een goede afweging moet maken tussen die belangen en het geld dat er mee gemoeid is. Uitbreiden van De Masten zou bijna 1,5 miljoen euro kosten en dat zou alleen maar leiden tot overcapaciteit in de onderwijshuisvesting in de wijk. B en W zeggen te willen voorkomen dat er binnen een jaar of tien sprake is van flinke leegstand in het schoolgebouw, zoals eerder in Empel en Engelen is gebeurd.

Bron: DTV Nieuws 31-03-2022