Wijkraad in gesprek met eigenaar Coudewater (Van Wanrooij)

Dinsdag 16 april 2019

Nieuwsbericht Coudewater; kennismaking Van Wanrooij

Op 9 april heeft de wijkraad van Maliskamp een kennismakingsgesprek gevoerd met Van Wanrooij, de nieuwe eigenaar van het landgoed Coudewater. Besproken zijn het verloop van het traject in het afgelopen jaar en de (voorgenomen) aanpak voor de komende periode. De wijkraad heeft vragen en zorgen die leven binnen Maliskamp onder de aandacht gebracht en aandachtpunten meegegeven voor het vervolgtraject. Van Wanrooij heeft op hoofdpunten aangegeven hoe het vervolgtraject te willen vormgeven en laten weten de aandachtspunten van de wijkraad serieus te willen nemen.

Tijdens de openbare wijkvergadering van 14 mei a.s. willen wijkraad en Van Wanrooij graag een toelichting geven over het vervolgtraject en is er de gelegenheid nader kennis te maken en vragen te stellen aan de betrokken vertegenwoordigers van Van Wanrooij. Een uitgebreidere inhoudelijke presentatie van de plannen geeft van Van Wanrooij tijdens een bijeenkomst op 23 mei, waar naast inwoners van Maliskamp ook andere wijken en partijen voor worden uitgenodigd.

In onderstaande overzicht zijn de belangrijkste vragen en antwoorden die aan bod zijn gekomen in het gesprek tussen wijkraad en Van Wanrooij samengevat.

V: Wat betekent Coudewater voor Van Wanrooij?

A: Van Wanrooij heeft zich uitgebreid verdiept in de geschiedenis en het karakter van het landgoed en wil daar recht aan doen in de herontwikkeling. Wat nu wordt gemaakt, moet voor de lange termijn (‘de volgende honderd jaar’) een nieuwe invulling geven aan het landgoed. De regio is belangrijk voor Van Wanrooij en men is er daarom op gericht de herontwikkeling inhoudelijk en qua proces te laten slagen.

V: Hoe wil Van Wanrooij zorgen voor betrokkenheid van de wijk Maliskamp?

A: De wijkraad van Maliskamp is de eerste met wie Van Wanrooij apart kennis heeft gemaakt. Komende weken volgen nog een paar andere partijen die zich hebben gemeld, maar Van Wanrooij is zich bewust van de bijzondere betekenis van de wijk Maliskamp en wil daar brede steun voor creëren.

V: Heeft Van Wanrooij kennisgenomen van de zorg- en aandachtspunten die de wijkraad na de wijkbijeenkomst in juni 2018 aan GGZ heeft overhandigd, met het verzoek deze aan ontwikkelende partijen te geven?

A: Ja, Van Wanrooij kent de brief die de wijkraad heeft opgesteld en was ook vertegenwoordigd tijdens de wijkbijeenkomst in juni. De zorg- en aandachtspunten komen Van Wanrooij reëel over en willen ze serieus meenemen in het vervolgtraject. Ook de punten die zijn ingebracht door andere partijen krijgen aandacht.

V: Hoe krijgt de betrokkenheid van de wijk Maliskamp vorm?

A: Van Wanrooij heeft een aparte woordvoerder aangesteld om de communicatie en participatie van alle betrokken partijen goed vorm te geven. Daarnaast stelt Van Wanrooij voor om met regelmaat – een keer in de zes weken – overleg te voeren met de wijkraad van Maliskamp. Daarnaast wordt er gedacht over andere vormen van betrokkenheid, zoals het organiseren van bijeenkomsten en rondleidingen op het terrein van Coudewater.

V: Hoe zit het met de 400 woningen?

A: De 400 woningen is het aantal waarop de GGZ heeft aangestuurd in de procedure via de ontwikkelstudie. Van Wanrooij is daarom in het eigen plan ook op dit aantal gaan zitten. Het worden niet meer woningen. Van Wanrooij probeert een goede mix te krijgen van appartementen en grondgebonden woningen, zodat zowel volume als het behouden van ruimtelijkheid tot hun recht komen. Bij realisatie van het plan van Van Wanrooij zal het uiteindelijke bebouwde oppervlak lager zijn dan het huidige bouwoppervlak.

V: Hoe wordt een goed beheer van het terrein, met bijzondere bomen en landschappen geborgd?

A: Toekomstige bewoners van het landgoed zullen worden verplicht om een bijdrage te leveren voor het onderhoud van het terrein in een daarvoor op te stellen regeling/ organisatievorm. De Boszone komt onder beheer van Het Brabants Landschap.

V: Hoe wordt omgegaan met de parkeerdruk na herontwikkeling?

A: Van Wanrooij wil een belangrijk deel van de parkeerbehoefte ondergronds gaan invullen, zodat het terrein bovengronds daar niet of maar beperkt voor hoeft te worden gebruikt.

V: Hoe zit het met de rol van Bpd in de herontwikkeling van Coudewater?

A: Bpd was een van de andere gegadigden in de tenderprocedure en heeft na bekendmaking van de uitslag Van Wanrooij gevraagd te mogen deelnemen aan de herontwikkeling. Van Wanrooij blijft de regie voeren over het totale plan. Bpd is mede-eigenaar geworden vanuit het oogpunt van risicospreiding en mag onder leiding van Van Wanrooij een deel van de herontwikkeling voor rekening nemen.

V: Waarom is zo laat bekend geworden dat Bpd mede-eigenaar werd?

A: Pas gedurende het proces tussen de uitkomst van de tenderprocedure en het sluiten van de koopovereenkomst is Bpd aangehaakt, waarvoor een onderhandelingstraject nodig was. Pas kort voor 1 april was duidelijk dat er een definitieve samenwerking zou komen.

V: Welke vorm krijgt de samenwerking tussen Van Wanrooij en Bpd?

A: Van Wanrooij houdt de regie en het winnende plan van Van Wanrooij is uitgangspunt voor de herontwikkeling. De samenwerking voor de uitvoering vindt plaats in een Vennootschap onder Firma: VOF Land van Coudewater.

V: Hoe zit de planning er voor de komende periode in grote lijnen uit?

A: Komende maanden wil Van Wanrooij benutten om het winnende plan verder in te vullen en uit te werken. Daarbij wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de wensen en voorkeuren van omwonenden en betrokken partijen. Ook zullen komende maanden nog onderzoeken worden gedaan aan en om het terrein, zoals archeologisch onderzoek.

V: Wat valt er te winnen voor de wijk Maliskamp?

A: Naast een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu in een landgoedomgeving, wil Van Wanrooij voorzieningen creëren waar ook de rest van de wijk wat aan heeft. Te denken valt aan horeca en kinderopvang. Daarnaast wil Van Wanrooij de openheid van het gebied bewaren en een nauwere verbinding met de directe omgeving tot stand brengen. Dit laatste bijvoorbeeld door een betere verbinding te maken met De Wamberg. Zo kunnen aantrekkelijke looproutes worden gerealiseerd.