Update herontwikkeling Coudewater (september 2018)

Vrijdag 21 september 2018

Update Coudewater

Na de openbare wijkvergadering van 26 juni (link naar verslag) heeft de wijkraad een brief aan Ggz Oost Brabant opgesteld met aandachtspunten voor de herontwikkeling van Coudewater (link naar brief van 5 juli). Dit heeft geleid tot een gesprek op 18 september.

Ggz Oost Brabant heeft in dat gesprek nadere informatie gegeven over de stappen die in de zomer zijn gezet in het selecteren van een geschikte ontwikkelaar. Tot 6 juli hadden partijen gelegenheid hun plannen in te dienen, waar zes partijen gebruik van hebben gemaakt. De Ggz is nu bezig met de beoordeling van deze plannen en voert gesprekken met de partijen. Dat gaat in verschillende stappen, waarbij financiële en kwaliteitsaspecten aandacht krijgen. Daarbij wordt het verslag van de openbare wijkraadvergadering van 26 juni en de brief van de wijkraad van 5 juli onder de aandacht gebracht van de partijen die een plan hebben ingediend. Hun is ook gevraagd aan te geven hoe zij de afstemming met de omgeving (waaronder de wijk Maliskamp) in het proces willen vormgeven.

Het gehele selectieproces duurt naar verwachting nog enkele maanden. Ggz en wijkraad onderhouden tussentijds contact daarover en voeren op woensdag 28 november weer een gesprek.

Ook over de bestemmingsplanprocedure zal afstemming met de omgeving (waaronder wijkraad Maliskamp) en de gemeente plaats vinden. Deze afstemming betreft ook het tijdelijke beheer van de locatie nadat GGZ Oost Brabant deze overgedragen heeft.