Natuurherstel en vergroten biodiversiteit in bossen Rosmalen

Vrijdag 13 oktober 2023

Natuurherstel en vergroten biodiversiteit in bossen Rosmalen

Beste bewoner,

De bossen en heidegebieden in Noord-Brabant, waaronder het Vinkelsbos, het Mariaburgbos en op Landgoed Eikenburg, staan voor een uitdaging. Te veel stikstof, met name afkomstig uit de landbouw, heeft geleid tot bodemveranderingen en verzuring. Met als gevolg achteruitgang van deze bossen. Om de achteruitgang te stoppen en de vitaliteit te verbeteren starten we een twee jaar durend herstelproject in het Vinkelsbos, het Mariaburgbos en op het Landgoed Eikenburg. Dit project wordt mede gefinancierd door subsidie van de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Wat gaan we doen?

We nemen diverse maatregelen om natuurherstel te bevorderen, de biodiversiteit te vergroten en de stikstofdepositie te verminderen. Zo creëren we uiteindelijk robuuste, klimaatbestendige bossen die voor iedereen aantrekkelijk zijn.

We starten in november met het creëren van meer licht en ruimte in het bos. Dit doen we door bomen handmatig te vellen. Het dode hout blijft in het bos. Dit is waardevol voor diverse (zeldzame) planten en dieren, waaronder vogels, mossen, korstmossen, schimmels, paddenstoelen en insecten. Ook verbeteren we de bodem met steenmeel en planten we inheemse boom- en struiksoorten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bosgroep Zuid Nederland. Uiteraard houden we rekening met flora en fauna en gaan we zorgvuldig om met (beschermde) natuurwaarden.

Uitnodiging rondleiding Landgoed Eikenburg

Om u meer te vertellen over de impact van de diverse werkzaamheden, nodigen wij u uit voor een rondleiding in het bos op zaterdag 28 oktober van 10.00-12.00 uur. De rondleiding is op Landgoed Eikenburg, maar hier bespreken we ook de maatregelen die in het Vinkelsbos en het Mariaburgbos plaats vinden. Zowel de projectleider van gemeente ’s-Hertogenbosch als de projectleider van Bosgroep Zuid Nederland zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

*8r1e453ct13#

Aanmelden rondleiding Landgoed Eikenburg

page2image3867616

Datum: Tijd: Locatie:

zaterdag 28 oktober
van 10.00 tot 12.00 uur
Landgoed Eikenburg. Verzamelen bij parkeerplaats sportpark

Maliskamp Jos de Letterlaan
Wilt u deelnemen aan de rondleiding? Meld u dan vóór woensdag 25 oktober

aan. Scan de QR-code of ga naar http://shbos.ch/rondleiding-Eikenburg

Vervolg werkzaamheden

Na de genoemde werkzaamheden voeren we in het najaar van 2024 ook hydrologische maatregelen uit. Zo zorgen we ervoor dat hemelwater beter in het gebied wordt vastgehouden. Volgend jaar nodigen we u opnieuw uit voor een rondleiding om dit verder toe te lichten. In maart 2025 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met de heer H. de Hoog, projectleider en wijkregisseur van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zijn telefoonnummer is (073) 615 97 39. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp: natuurherstel en vergroten biodiversiteit in bossen Rosmalen.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte,

a.i.
ir. E.J. de Vries