Land van Coudewater - een overzicht

Woensdag 29 mei 2019

De nieuwe eigenaar van het Landgoed Coudewater, heeft tijdens de informatieavond van 23 mei jongstleden een nieuwe website gelanceerd. Een deel van de website (http://informatielandvancoudewater.nl) bevat o.a. een prachtige sfeerimpressie, een historisch overzicht (Coudewater bestaat al bijna 600! jaar), en diverse video's over de plannen met het landgoed.

De presentatie van die avond kunt u HIER downloaden. 

Ook is er een FAQ, een veelgestelde vragen pagina, die u hier kunt vinden. Onderstaand een overzicht:

Vragen over de ontwikkeling van het Land van Coudewater

Wat is de planning?

Gebiedsontwikkeling en voorbereiding nieuw bestemmingplan

  • Presentatie schetsplan: 23 mei 2019
  • Gelegenheid tot overleg en inbreng met woordvoerder Maarten Pieters: tot 15 september 2019
  • 2e Inloopavond – presentatie geactualiseerd plan: medio oktober 2019
  • Overleg met belanghebbenden
  • Start bestemmingsplanprocedure: eind november 2019

Prognose start verkoop    

  • De Erven (18 woningen rond golfbaan): Q1 – 2020
  • Woningen Land van Coudewater: Q4 – 2020
  • Totale planperiode: 2019 – 2025

Waarover kunnen we meepraten?

U kunt uw ideeën voor het hele plangebied inbrengen en mee praten over de invulling van bestaande, nu nog leegstaande, gebouwen zoals De Boerderij, het villa Milla de Kampen, De Schakel en de Kapel (de kerk).

Verder horen we dus graag in algemene zin uw ideeën. Zonder dit te veel te willen beperken denken we aan ideeën over het soort te bouwen woningen, voorzieningen, het beheer, de openbaarheid, verkeer(sveiligheid), energievoorziening en dergelijke.

Mogen we meepraten over de invulling van de gebouwen die blijven staan?

Ja zeker. We zijn zeer geïnteresseerd in uw ideeën voor de het gebruik van de Boerderij, het gebouw Milla de Kampen, De Schakel de Kapel (de kerk).Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat het gebruik de basis is voor een gezonde financiële exploitatie.

Komt er een beheer- of klankgroep?

We hechten aan een goede communicatie met alle omwonenden en andere belanghebbenden in alle fases van de ontwikkeling van Land van Coudewater. Als er behoefte is aan een beheer- of klankbordroep tijdens het werk gaan we daarover graag met u in gesprek. Op dit moment zijn we niet van plan om een aparte beheergroep op te starten.

Komt er een nieuw bestemmingsplan?

Ja, er komt een (nieuw) bestemmingplan voor het plan Land van Coudewater. Een nieuw bestemmingsplan is nodig omdat binnen het huidige bestemmingsplan de gewenste en noodzakelijke woningbouw niet mogelijk is.

Wanneer kunnen we bezwaar maken?

Wij bieden u alle gelegenheid om uw ideeën en bedenkingen in te brengen voordat wij een aanvraag indienen voor het nieuwe bestemmingsplan. Dit beidt ons de mogelijkheid om hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. De bestemmingsplanprocedure voorziet in vaste momenten waarop belanghebbenden kunnen inspreken en bezwaar kunnen maken tegen voorgenomen besluiten. Op de website van de gemeente vindt u alle informatie hierover. Bij onze aanvraag voegen wij een verslag van ingebrachte ideeën en hoe wij daar mee zijn omgegaan. De gemeente betrekt dit bij de besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan.

Wordt er gesloopt?

Ja, sloop is noodzakelijk om ruimte te maken voor nieuwe woningen en voor de versterking van het parklandschap met daarin de monumentale en enkele andere gebouwen.

Komt er bouwverkeer door Maliskamp?

Dat is nu nog niet bekend. Het lijkt ons niet waarschijnlijk maar we kunnen het nu nog niet helemaal uitsluiten. We treden als opdrachtgever met de bouwers in overleg om alle overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken en maken daarbij ook afspraken over de aan- en afvoerroutes.

Kunnen wandelaars het terrein betreden als er gebouwd wordt?

Met in achtneming van de veiligheidsmaatregelen voor de bouwwerkzaamheden blijft het  terrein toegankelijk, ook als er gebouwd wordt. De veiligheidsmaatregelen kunnen inhouden dat delen van het terrein en wegen tijdelijk alleen voor bouwverkeer toegankelijk zijn.

Kan het gebeuren dat er op het terrein van de golfclub in de toekomst huizen worden gebouwd?

Het op 7 mei 2019 vastgestelde bestemmingplan Coudewater Golfbaan en Erven sluit toekomstige woningbouw op de golfbaan uit.

Wat gaat er gebeuren met de boszone?

Het deel van de Boszone dat buiten het plan Land van Coudewater blijft is eigendom van GGZ Oost Brabant. Het blijft bosgebied. GGZ Oost Brabant is in gesprek met het Brabants Landschap over een eventuele overdracht, zodat het bosbeheer goed is geborgd.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente adviseert bij de voorbereiding van de aanvraag voor het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente is het bevoegd gezag voor het nieuwe bestemmingsplan en de gemeenteraad neemt uiteindelijk het vaststellingsbesluit. De gemeente toetst daarbij de aanvragen aan de eisen van de wet (ruimtelijke ordening, natuur, milieu etc.) en het lokale gemeentelijke beleid, zoals wonen, verkeer, (onderwijs)voorzieningen, etc. Ook toetst de gemeente of het participatietraject voldoende is en zorgvuldig is doorlopen.

Vragen over de monumenten en nieuwe woningen

Blijven alle monumenten behouden?

Alle rijks- en gemeentelijke monumenten blijven behouden. De monumenten zijn met de monumentale bomen en groen de drager van het plan.

Staat het aantal woningen vast?

Het ontwikkelplan van de gemeente en GGZ geeft het maximale aantal van 400 nieuwe  wooneenheden aan. Het plan Land van Coudewater gaat uit van circa 400 nieuwe wooneenheden.

Valt de nieuwbouw straks onder het gebied van wijkraad Maliskamp?

De wijk- en buurtindeling staat vast. Maliskamp is onderdeel van de wijk Rosmalen Zuid. Binnen de wijkverdeling maakt de gemeente onderscheid in buurten. De buurt die in de volksmond Maliskamp wordt genoemd is volgens de buurtindeling Maliskamp Oost. Het Land van Coudewater is Maliskamp West. Bij de gemeente is mevrouw Jane Pawiworedjo van Bestuursondersteuning contactpersoon voor vragen over de wijkraden.

Vragen over communicatie en informatie

Waar kan ik terecht voor informatie over de ontwikkeling van Land van Coudewater? Wie communiceert over ontwikkelingen op het terrein? Wie is eerste aanspreekpunt voor vragen?

Omdat we veel waarde hechten aan een goede communicatie met u hebben wij een speciale woordvoerder voor Land van Coudewater aangesteld. Dit is Maarten Pieters. Bij hem kunt u met al uw vragen over Land van Coudewater terecht. U kunt hem per mail bereiken op maarten@landvancoudwater.nl en per telefoon op 0655151013. Hij maakt graag een afspraak met u.

Waar kan ik terecht als ik een woning wil huren of kopen?

Voor het kopen of huren van woningen is het nu nog te vroeg. 

Komt er een fysieke plek waar mensen informatie kunnen krijgen over de voortgang?

Op dit moment is die plek er nog niet. Afhankelijk van de behoefte daaraan willen we bekijken hoe we daar het beste aan kunnen voldoen. Op dit moment is het op afspraak mogelijk om in groepsverband de maquette van Land van Coudewater te bezichtigen in de Boerderij. U kunt daarvoor Maarten Pieters benaderen (maarten@landvancoudewater.nl).

Vragen over de openbaarheid en beheer van Land van Coudewater

Blijft het landgoed toegankelijk voor iedereen?

Het landgoed blijft voor iedereen toegankelijk. Wel is het natuurlijk zo dat niet het hele landgoed voor iedereen toegankelijk is. Woningen en bedrijfsgebouwen en de tuinen die daarbij horen zijn privéterrein zoals in iedere andere buurt.

Wie gaat de buitenruimte bijhouden?

Het is de bedoeling dan de nieuwe bewoners en de eigenaren van de monumenten en de bedrijfsgebouwen samen het de buitenruimte van het landgoed laten beheren. We onderzoeken op dit moment op welke manier we dit het beste kunnen organiseren en inrichten.

Komen er ondergrondse afvalcontainers?

Dit is in deze fase nog niet bekend.

Vragen over verkeer

Hoe zit het met geluidbelasting komende van het verkeer van de A59?

Er is eerder onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op het plan. In de planuitwerking wordt hiermee rekening gehouden. We zorgen ervoor dat het plan voldoet aan de wettelijke eisen.

Waar komt de verkeersontsluiting voor bewoners van het nieuwe Coudewater?

Het plan voorziet in drie ontsluitingen, twee op de Peter de Gorterstraat en één op de parallelweg langs de Berlicumseweg.

Wordt de Pieter de Gorterstraat afgesloten voor doorgaand verkeer?

Nee, de Pieter de Gorterstraat wordt niet afgesloten voor doorgaand verkeer. Wel is het plan om de Pieter de Gorterstraat in te richten als een 30 km zone, met verkeersdrempels. De gemeente werkt dit plan uit.