Landgoed Coudewater

Q&A na gesprek met Van Wanrooij over de toekomst van Coudewater (april 2019)

De wijkraad heeft vragen en zorgen die leven binnen Maliskamp onder de aandacht gebracht bij de nieuwe eigenaar van Landgoed Coudewater (Van Wanrooij), en aandachtpunten meegegeven voor het vervolgtraject

Update Coudewater (maart 2019)

De gemeente houdt de onderstaande planning aan voor het vaststellen van het bestemmingsplan Golfbaan en Erven:

  • 26 maart: besluitvorming college B&W. Aansluitend worden stukken naar de Raad gestuurd en worden indieners van zienswijzen hierover per brief geïnformeerd.
  • 8 april: informeren en ontmoeten: indieners zienswijzen krijgen kans zienswijze toe te lichten
  • 16 april: bespreking cie Omgeving
  • 7 mei: besluitvorming Raad
  • 10 mei: publicatie raadsbesluit vaststelling; terinzagelegging 13 mei tot en met 24 juni (beroepstermijn)

Update Coudewater (januari 2019)

GGZ Oost Brabant heeft met Van Wanrooij Projectontwikkeling BV uit Geffen een overeenkomst gesloten voor de verkoop van het Landgoed Coudewater. Naar verwachting zal begin april de overdracht van het landgoed bij de notaris plaatsvinden. 

Update Coudewater (november 2018)

Wijkraad Maliskamp maakt zich zorgen over drukte op de wegen rondom landgoed Coudewater. Rondom Maliskamp is het al druk met verkeer. “Er komt gewoon een wijk bij die net zo groot is als Maliskamp. Maar er zijn relatief weinig duidelijke verkeersmaatregelen om te voorkomen dat er sluipverkeer door de oude kern gaat komen.”

 

Eerder zijn al zorgen geuit over het aantal woningen op het voormalige GGZ-terrein. “Als je er veel woningen bouwt, verdicht het en krijg je eigenlijk een nieuw dorp. Dan zijn er straks nog wel oude gebouwen, maar die staan in een moderne vinexwijk”.

Update Coudewater (september 2018)

Na de openbare wijkvergadering van 26 juni (link naar verslag) heeft de wijkraad een brief aan Ggz Oost Brabant opgesteld met aandachtspunten voor de herontwikkeling van Coudewater (link naar brief van 5 juli). Dit heeft geleid tot een gesprek op 18 september.

Ggz Oost Brabant heeft in dat gesprek nadere informatie gegeven over de stappen die in de zomer zijn gezet in het selecteren van een geschikte ontwikkelaar. Tot 6 juli hadden partijen gelegenheid hun plannen in te dienen, waar zes partijen gebruik van hebben gemaakt. De Ggz is nu bezig met de beoordeling van deze plannen en voert gesprekken met de partijen. Dat gaat in verschillende stappen, waarbij financiële en kwaliteitsaspecten aandacht krijgen. Daarbij wordt het verslag van de openbare wijkraadvergadering van 26 juni en de brief van de wijkraad van 5 juli onder de aandacht gebracht van de partijen die een plan hebben ingediend. Hun is ook gevraagd aan te geven hoe zij de afstemming met de omgeving (waaronder de wijk Maliskamp) in het proces willen vormgeven.

Het gehele selectieproces duurt naar verwachting nog enkele maanden. Ggz en wijkraad onderhouden tussentijds contact daarover en voeren op woensdag 28 november weer een gesprek.

Ook over de bestemmingsplanprocedure zal afstemming met de omgeving (waaronder wijkraad Maliskamp) en de gemeente plaats vinden. Deze afstemming betreft ook het tijdelijke beheer van de locatie nadat GGZ Oost Brabant deze overgedragen heeft.

Landgoed Coudewater

Het Landgoed Coudewater is sinds 1870 in gebruik als psychiatrische inrichting. Het landhuis, dat in de huidige vorm een 19e-eeuwse architectuur vertoont, is gelegen in een zeer fraai park in landschapsstijl. Het gebouw is het restant van het middeleeuwse klooster Mariënwater dat hier omstreeks 1437 werd gesticht. 

Het in landschapsstijl aangelegde park van Coudewater telt vele monumentale bomen (meer dan 80% van alle monumentale bomen in s-Hertogenbosch staat op het landgoed), een grote vijver en een ijskelder. Ook een golfbaan en diverse bedrijfsgebouwen zijn er gevestigd.

De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2016 Structuurvisie Landgoed Coudewater vastgesteld. Door ingrijpende veranderingen in de zorg en de financiering ervan heeft GGZ Oost-Brabant ervoor gekozen om haar zorg te verplaatsen naar andere locaties in de regio. Met het oog daarop wil ze nu een toekomstperspectief voor haar landgoed schetsen. Onzekerheden in de markt en in de zorg, behoefte aan flexibiliteit, voldoende zekerheid voor marktpartijen, maar ook borging van de kwaliteit van het landgoed maken een structuurvisie noodzakelijk. Een structuurvisie die reële opties voor de toekomst laat zien.

Meer info: https://www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen/ruimtelijke-plannen-in-procedure/structuurvisie-coudewater.html